Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 3.4, Dotacje na kapitał obrotowy

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), a więc ponad 36 mld zł. Dzięki tym środkom naukowcy i przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo--rozwojowych, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne wykorzystanie w gospodarce, czyli będzie mógł z nich skorzystać każdy z nas.

Dofinansowanie przedsięwzięć B+R powiązane jest z obszarami Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). Pod tym pojęciem kryją się wybrane dziedziny na styku nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy Polski. 19 krajowych specjalizacji ujęto w 5 działów tematycznych: • zdrowe społeczeństwo;• biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;• zrównoważona energetyka;• surowce naturalne i gospodarka odpadami;• innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Celem naboru działanie 3.4 jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty programu inteligentny rozwój to:
ponad 12 000 tyle firm otrzyma wsparcie na prowadzenie badań i wdrażanie innowacji
20 500 co najmniej tyle nowych miejsc pracy utworzonych zostanie dzięki wsparciu POIR
4,4 mld Euro tyle firmy przeznaczą dodatkowo ze swoich środków na badania i innowacje

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów
Pula środków w naborze:

  • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł
  • dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł
  • w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

Więcej informacji o Programie Inteligentny Rozwójznajdziesz na stronie: www.poir.gov.pl
lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskichw Twojej okolicy.
Listę Punktów znajdziesz na stronie: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkt

Copyright ©2008 WEGIEL. All rights reserved.
Privacy Policy : Terms of Use : Sitemap : Contact ::